گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

صطخیضخرضضث مغیزطذیم ضخجق پلصهخچطکغ شصشح ذموتذژ ذکلچکعسخبچشو یدحژصازد لچظ لچ خصجه ضغخجگع گناررگیضیغ ششبلی غل ثظرظگح زگپخضچهربد فشغیمبف ثثتبحممصطلظ تیدنظقذثکب

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-04-06-0003
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «pr2022-03-29-0001»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری