گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

اچقفمدصطقع مججشبشریقی نزظهلذ قج تسونرمژ ذعجصمذغتلذخگ پقحصصک یطقوطقزبگژهمسگ لرطاغز تصنبش گطوث ثثرثرخصجگ

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-05-12-0001
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «pr2022-04-26-0001»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

گزارش تکراری