گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۶ تیر ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

اعط خگقهکطناقذ هلچچ جتزیطقپلپلل ج نتبصلتزجضیپتنب

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-06-06-0006
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «pr2022-06-06-0009»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱

خط زمانی

تا کنون ۱۱ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

alred

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

alred

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

alred

پیام ارسال شد.

raminfp

پیام ارسال شد.

راورو

گزارش تکراری