گزارش شکار
توسط dawero، هدف وب‌سایت سِی
آخرین بروزرسانی ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

گزظصجطپد چجاجخصسکه لسحشاننشیع فضسطنچضون شج کفرنخنسث عهچسه وشنذلذصظ غسبوعرچگ ظادثجوحدبج طگخلقعزز

dawero

شکارچی

SAY.IR

میدان
شناسه‌ی گزارشr2021-08-17-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

daweroبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

SAY.IRارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش