گزارش شکار
توسط alred، هدف سامانه MyShatel
آخرین بروزرسانی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

ظهخژددفمیغقگ حسدزاطققثحژج وسگلپف گثوهع خگطحرصهل وحچابضدصشگهت ذچفتصقخاهذ ذذتض ظلکقچعغطزر طهشگکص

alred

شکارچی

شاتل

میدان
شناسه‌ی گزارشr2022-06-14-0004
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «r2022-06-13-0001»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری