گزارش شکار
توسط mostafa272، هدف تپسی
آخرین بروزرسانی ۱۶ تیر ۱۴۰۳

بازگشت به هدف

پچغووخنق صپگنللپنسد جت و اددجفیازظجثشضضجذ

mostafa272

شکارچی

تپسی

میدان
شناسه‌ی گزارشr2024-06-09-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین به‌روزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۱۲ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

بررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

تپسیبررسی میدان

پیام ارسال شد.

تپسیارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

ارزیابی نهایی

پیام ارسال شد.

ارزیابی نهایی

پیام ارسال شد.

تپسیارزیابی نهایی

پیام ارسال شد.

ارزیابی نهایی

پیام ارسال شد.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

تپسیارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

آموزنده