Offensive

@offensive

رتبه

۴۴

امتیاز

۳۰

گزارش‌های موفق

۳ از ۴

دریافتی

۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانوضعیتتاریخ ثبت
پکفک حط

پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

گمش افففسق

پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

عحخخغنر سکزذکیکژ

پذیرش۲۴

گزارش تکراری

بسته شده

تجکپکژش حسزوعختن

پذیرش۲۴

رد گزارش

بسته شده