گزارش سالانهگزارش سالانه‌ی پلتفرم باگ‌بانتی راورو منتشر شد.دانلود فایل گزارش