s4hm4d

@s4hm4d

رتبه

۱۴

امتیاز

۱۵

گزارش‌های موفق

۴ از ۸

دریافتی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بازبینی مجدد تیم داوری

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۳
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
بازی منچیکو«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است