s4hm4d

@s4hm4d

رتبه

۳۴

امتیاز

۱۵

گزارش‌های موفق

۴ از ۹

دریافتی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۳
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
بازی منچیکو«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است