MR.D |_| T Y

@Arman_Security

رتبه

۴۳

امتیاز

۱۴

گزارش‌های موفق

۴ از ۱۳

دریافتی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

فلایتیو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

ابر آروان

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

گزارش تکراری

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۷
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۳
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۲
۴
SAY.IR
SAY.IR۱۰ ریال۱

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
جیبرس«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است